El Kurutma Makinelerinden Üflenen Havanın Mikrobiyolojik Özellikleri

 
El Kurutma Makinelerinden
Üflenen Havanın Mikrobiyolojik Özellikleri
Uzm.Dr. Recai OĞUR*, Doç.Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ*, Vet.Tek. OsmanHANCI**, Uzm.Dr. Umut ÖZCAN *
 
* GATA Halk Sağlığı AD, Ankara,
** 1.nci Ordu. GKMK.lığı, İstanbul
 
 Araştırmanın amacı  sıcak  hava  üfleyerek çalışan  el   kurutma  makinelerinden üflenen havanın mikrobiyolojik özelliklerini belirlemek ve bu makinelerin yerleştirildikleri yerlerdeki kapalı ortam havasını karşılaştırmaktır. Hava örnekleri toplum tarafından ortak olarak kullanılan çeşitli yerlerden (alışveriş merkezleri, restoranlar ve hastaneler) alınmış ve toplam canlı sayısı, koagülaz negatif Stafilokoklar, E.  coli, Staphylococcus aureus  ve  enterik  patojenler açısından incelenmiştir. Bazı mikroorganizmalar için örnekleme yapılan kapalı ortamlara göre değişiklikler bulunmakla birlikte, el kurutma makinelerinden alınan hava  örneklerinin hepsinde, enterik patojenler dışındaki tüm mikroorganizmaların, aynı  ortam  havasından daha fazla mikroorganizma içerdiği görülmüş ve kapalı  ortamla  aralarında  istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak sıcak hava üfleyen el kurutma makineleri, tuvaletlerde ve kullanıldıkları diğer ortamlarda mikrobiyolojik kontaminasyon için  bir  kaynak görevi görebileceği ileri sürülebilir.
 
 
GİRİŞ 
 
El yıkama ve genel olarak el hijyeni toplumsal yaşamın hemen her alanında enfeksiyonları önlemek için gerçekleştirilebilecek en önemli uygulamadır.
 
El  hijyeni denildiğinde el yıkanmanın yanı sıra elleri yıkarken sabun gibi bir yardımcı madde kullanımının ve yıkama sonrasında da elleri kurutmanın birlikte ele alınması genel kabul gören bir yaklaşımdır 
 
El yıkama yöntemleri ile  el  yıkamada  kullanılan dezenfeksiyon  maddelerinin etkileri üzerine yapılmış birçok araştırma olmasına  rağmen,  el  kurutma yöntemleri üzerine yapılmış araştırma sayısı hem çok azdır hem de bu araştırmaların sonuçları birbirlerini destekler nitelikte değildir. 
 
Günümüzde mikroorganizmalarla kontaminasyonun önlenmesinde el kurutma yöntemlerinin de en az el yıkama  yöntemleri  kadar  önemli olduğu  bilinmektedir.  
 
Yaygın olarak  kullanılan  el  kurutma yöntemleri olarak kumaş/kağıt havlular ve sıcak hava üfleyen elektrikli el kurutma makineleri sayılabilir. Bu kurutma yöntemlerinin seçiminde çok sayıda faktör etkilidir; ancak toplumsal alanda kullanılacak yöntemin seçimine etki eden temel faktör uzun süreli kullanımda ortaya çıkan ekonomik maliyettir. Temin aşamasında elektrikli sıcak    hava    üfleyen     el    kurutma  makinelerinin maliyeti yüksek  olmakla birlikte, sürekli kullanım dikkate alındığında bu cihazların işletmeye getirdiği ekonomik yük son derece düşüktür ve bu nedenle okul, otel, restoran, kafe, alışveriş merkezi, havaalanı gibi  toplu yaşam yerlerinde sıcak hava üfleyen makinelerle el kurutma yöntemi, diğer el kurulama yöntemlerine göre çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Yine  bu tür el kurutma makinelerinin hastane ortamında ve  gıda  ile  ilişkili işyerlerinde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.
 
El kurutma yöntemleri ve mikrobiyolojik  kontaminasyon ile ilgili olarak yapılan çalışmaların bir çoğu el florasındaki değişiklik üzerine odaklanmış olmakla birlikte bu tür çalışmaların sonuçlarının bir biriyle uyumlu  olmaması  ve  kişilerin  el kurutma  alışkanlıklarının  ve araştırmada kullanılan mikrobiyolojik analiz  yöntemlerinin  sonuçları etkilemesi gibi nedenler bizi bu tür cihazların ellerdeki mikrobiyolojik etkilerinden ziyade cihazdan üflenen havanın mikrobiyolojik kalitesini ortaya koymaya  yönlendirmiştir  (5).  Bu nedenle  bu  çalışmada  sıcak  hava üfleyen  el  kurutma  makinelerinden çıkan havanın mikrobiyolojik özellikleri ile bu tür cihazların yerleştirildiği kapalı ortam havasının mikrobiyolojik özellikleri araştırılmıştır.  
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmada Ankara’da toplum tarafından yoğun olarak kullanılan 13 farklı yerdeki tuvaletlerden ve tuvaletlerdeki elektrikli el kurutma makinelerinden alınan hava örneklerindeki mikrobiyolojik kirlilik araştırılmıştır. Her tuvaletten biri elektrikli el kurutma makinesinden, diğeri ise ortam havasından olmak üzere iki farklı şekilde ve beş farklı besiyerine  örnek  alınmıştır.  Dolayısı ile her ortam için iki farklı numune ve her numune için de beş farklı analiz gerçekleştirilmiştir. 
 
Hava örneğinin alınmasında Air Sampler Mas-100 (Merck, Almanya) cihazı kullanılmıştır. Kullanılan hava örnekleme  sistemi;  çevreden aspirasyon yoluyla, belirli bir hız ve miktarda alınan havanın akım oluşturularak standart petri kabındaki besiyeri üzerine doğrudan püskürtülmesi yoluyla havadaki partiküllerin besiyerine ekimi prensibine göre çalışır. Aspirasyon hızı sabit olup 100 L/dk’dır. Her örnek için aspire edilen hava miktarı ise 100 litredir. İncelenen  mikroorganizmalar; toplam canlı sayısı, Koagülaz (-) Stafilokok, E. coli, Staphylococcus aureus ve  enterik patojenlerdir. Hava örneklerinin incelenmesinde kullanılan besiyerleri şunlardır: 1.   Koagülaz (-) Stafilokok ve  Staphylococcus aureus için Staphylococus Medium No. 110 (CM0145,   Oxoid),   Microbact   Staph 12S  (MB1561,  Oxoid)  ve  Staphytect Plus (DR0850, Oxoid), 2.   Toplam  canlı  sayısı  için  Total Count Medium (M000 00P 2T, Millipore), 3.   E. coli için Endo agar (CM0479, Oxoid), 4. Enterik      patojenler      içinse Dezoksikolat sitrat agar (CM0035, Oxoid) kullanılmıştır. Besiyerleri ve mikroorganizmaların inkübasyonu  için  uygulanan  sıcaklık ve süre; toplam canlı için 30ºC’de 48 saat, diğer mikroorganizmalar için ise 37ºC’de 48 saattir. Her bir petri kabındaki  toplam  koloni   sayısı (colony forming unit (cfu)/petri) hesaplanmıştır.
 
Çalışmada ayrıca kişilerin el kurutma makinelerini kullanma süreleri ve cihazdan çıkan havanın sıcaklığı kaydedilmiştir. El kurutma makinelerinden çıkan havadan örnek alınırken  örnekleme cihazının  el kurutma  makinesinin  üfleme  çıkışının 30-50 cm aşağısında olmasına özen gösterilmiştir.
 
Sonuçlar bilgisayar ortamında SPSS for Windows 11.0 istatistik programı ile değerlendirilmiş, koloni sayıları ortalama ± standart sapma (S.S.) olarak ifade  edilmiş  ve  karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.  
 
SONUÇLAR
 
Kişilerin el kurutma makinelerini kullanma süreleri 22 ± 6.4 saniye olarak hesaplanmıştır. Cihazdan çıkan havanı sıcaklığı 46 ºC – 55 ºC arasında değişmektedir.
 
El kurutma cihaz çıkışlarından ve kapalı ortamlardan alınan hava örneklerinin mikrobiyolojik ekimi sonucu meydana gelen üreme miktarları Tablo 1’de gösterilmiştir.
 
İncelenen  ortamların  tamamında  el kurutma  makinelerinden  üflenen havanın cihazın bulunduğu kapalı ortama göre daha yüksek  miktarda mikroorganizma içerdiği görülmektedir. El  kurutma makinelerinden üflenen hava ve  makinelerin bulunduğu kapalı ortam havasının mikrobiyolojik özellikleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında E. coli dışındaki tüm mikroorganizmalar için aralarında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05).
 
Alışveriş merkezlerinden alınan numunelerde    Stapylococcus    aureus
tespit     edilmemiş,     ancak    alışveriş merkezi,  restoran/kafe ve hastahanelerden alınan diğer tüm örneklerde incelenen mikro- organizmaların tamamı üremiştir.
 
Toplam  canlı  sayımında  hastahane ve  restoran/kafelerin tuvalet kapalı ortamları arasında istatistiksel  olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.05). Üç farklı grup arasında kapalı ortam mikrobiyolojik hava kalitesi açısından istatistiksel analiz yapıldığında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 
 
Yine farklı yerlerdeki el kurutma makinelerinden üflenen hava örnekleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). 
 
Bununla birlikte Staphylococcus aureus’un  pastane ve  lokantalardaki el  kurutma  makinelerinden  alınan hava numunelerinde hastahanelerdeki el  kurutma  makinelerinden  alınan hava numunelerine göre daha fazla ürediği ve  aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p< 0.05).
 
Tablo 1. Hava örneklerine ait mikroorganizma üreme sonuçları (cfu/plak) (ortalama ± SS).
 
Mikroorganizmalar
Kapalı ortam
Cihaz çıkışı
Toplam canlı
19.35 ± 11.21
37.50 ± 31.69
Koagülaz (-) Stafilokok
7.50 ± 6.68
12.92 ± 9.91
E. coli
1.64 ± 3.34
3.64 ± 3.62
Staphylococcus aureus
6.07 ± 9.99
14.50 ± 29.51
Enterik patojenler
3.14 ± 3.61
7.35 ± 7.01
 
 
Tablo 2. Örnek alınan yerlere göre mikroorganizma üreme sonuçları (cfu/plak) (ortalama ± SS).
 
 
 
Mikroorganizmalar
Alışveriş
Merkezleri
 
Hastahaneler
Restoran ve
kafeler
Kapalı
Ortam
Cihaz
Çıkışı
Kapalı
Ortam
Cihaz
Çıkışı
Kapalı
Ortam
Cihaz
Çıkışı
Toplam canlı
16.00 ±
15.91
28.75 ±
12.55
12.50 ±
3.31
52.50 ±
58.82
26.16 ±
8.11
33.34 ±
13.41
Koagülaz (-)
Stafilokok
9.50 ±
7.59
18.00 ±
6.37
7.75 ±
5.31
15.00 ±
11.74
6.00 ±
7.66
8.16 ±
9.82
E. coli
2.75 ±
5.50
4.00 ±
3.16
0.25 ±
0.50
3.25 ±
4.27
1.83 ±
2.85
3.66 ±
4.13
Stapylococcus
aureus
0
0
3.00 ±
6.00
27.00 ±
54.00
12.16 ±
12.51
15.83 ±
14.77
Enterik patojenler
3.75 ±
4.78
6.75 ±
8.05
1.25 ±
2.50
7.25 ±
10.87
4.00 ±
3.52
7.83 ±
4.11
 
TARTIŞMA
 
İncelenen yerler arasında sadece alışveriş merkezlerinde Staphylococcus aureus ürememiş, diğer yerlerde tüm mikroorganizmaların ürediği tespit edilmiştir. Kapalı ortam havası toplam canlı açısından incelendiğinde restoran ve kafelere ait tuvaletlerin mikrobiyolojik açıdan en kirli bölgeler olduğu görülmüştür. Elektrikle çalışan ve sıcak hava üfleyerek el kurutma işlemini  gerçekleştiren  makinelerin çıkış  havaları  incelendiğinde  ise toplam canlı açısından en kirli cihazların hastahanelerde bulunması dikkat çekicidir. Yine incelenen tüm yerlerde elektrikli sıcak hava üfleyen el kurutma  makinelerinden  çıkan havadaki mikrobiyolojik üremenin makinenin bulunduğu kapalı ortamdaki üremeden daha fazla olduğu görülmektedir. 
 
Gerçekleştirilen çalışma ile yöntem bakımından tam olarak uyuşan bir araştırmaya rastlanmamış ve  yine konuyla ilgili olarak gerçekleştirilmiş diğer çalışmaların sonuçlarının da birbirleriyle tam olarak uyumlu olmadığı görülmüştür. Bu farklılığın kaynağıolarak ileri sürülen yaklaşım el kurutma tipinin yanı sıra uygulayıcının bu yöntemleri kullanış şeklinin ve araştırmada kullanılanmikrobiyolojik analiz yönteminin  sonuçlara etki edebileceği şeklindedir (5). Bu nedenle kişisel kullanım uygulamalarını vealışkanlıklarını ön plana çıkaran ve bunlardan yoğun olarak etkilenen bir araştırma yerine sadece cihazların mikrobiyolojiközelliklerinin ortaya konmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Çalışmamıza benzer çalışmalardan birisi olan Gustafson ve arkadaşlarının yaptığı  araştırmada da  kurulama yöntemleri içindeen fazla kontaminasyon riskinin el kurutma makinelerinde olduğu saptanmış (6); benzer bir çalışmada da el kurutmamakinelerinin el yıkama sonrası ideal bir el  kurutma  yöntemi  olamayacağı ve yerine kağıt havlu kullanımının önerilmesigerektiğini vurgulanmıştır (7). Gerçekleştirilen diğer bir çalışmada  ise  el  kurutma makinelerinin bulundukları ortamın yaklaşıkbir metre uzağına bakterilerin yayılmasını sağladıkları görülmüştür (8).

Sıcak hava üfleyen elektrikli el kurutma makinelerinin bakteriyolojik açıdan daha güvenli olduğunu ve kağıt havlularla damikrobiyolojik kontaminasyonun gerçekleşebileceğini belirten çalışmalar bulunmakla birlikte araştırmamızda mikrobiyolojik  açıdan el kurutma makinelerinden çıkan havanın ortam havasına göre daha kirli olduğu saptanmıştır (9, 10, 11).

Bu nedenle bu tür el kurutma makinelerinin   kullanıldıkları  tuvalet ve benzeri diğer tüm yerlerde bir mikrobiyolojik  kontaminasyon kaynağı olabileceği dikkate alınmalıdır. Toplu kullanılan tuvaletlerde el yıkama sonrası kağıt havlu veya kişiselkurulama malzemelerinin (mendil, kağıt mendil, peçete vb gibi) kullanımının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.